Klage på karakterer

Vedlegg 1 er en orientering om retten til å klage i henhold til Forskrift til Opplæringsloven § 5, laget av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Det er viktig å merke seg følgende når det gjelder klage på standpunktkarakterer:

Klagefristen er 10 dager etter at eleven og de foresatte er gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort seg kjent med den. Deretter skal begrunnelse innhentes fra faglærer, før saken sendes over til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er klageinstans for skoler i Oslo.

Erfaringsmessig er klagen ofte ikke ferdigbehandlet før tidligst i september.