Hovedseksjon

Klage på karakterer

Les mer om klageadgang i henhold til Forskrift til Opplæringsloven § 5, på sidene til Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Det er viktig å merke seg følgende når det gjelder klage på standpunktkarakterer:

Klagefristen er 10 dager etter at eleven og de foresatte er gjort kjent med karakteren eller burde ha gjort seg kjent med den. Deretter skal begrunnelse innhentes fra faglærer, før saken sendes over til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som er klageinstans for skoler i Oslo.

Erfaringsmessig er klagen ofte ikke ferdigbehandlet før tidligst i september.